Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING BATHMEN
De Bathmense Hengelsportvereniging is gevestigd te Bathmen in de gemeente Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650735 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Bathmense Hengelsportvereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De Bathmense Hengelsportvereniging wordt verder kortweg HSV BATHMEN genoemd.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV BATHMEN verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid bij de HSV BATHMEN;
b. deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De HSV BATHMEN verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten, eventuele foto's bij wedstrijden e.d.);

1.3 De HSV BATHMEN kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening o.a. middels de website);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSV BATHMEN per e-mail: anitamichel@concepts.nl  voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV BATHMEN persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV BATHMEN.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV BATHMEN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV BATHMEN treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 HSV BATHMEN kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV BATHMEN verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV BATHMEN daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Bathmen, gemeente Deventer, mei 2018